Политика за поверителност

Политиката за личните данни

  1. Въведение

Настоящата Политика за личните данни на „Ивентс България Тур“ ООД има за цел да Ви информира какви лични данни се обработват във връзка с осъществяване на своите права и задължения като работодател, доставчик на услуги и контрагент при съблюдаване изискванията на приложимото законодателство, защо и как се обработват, кога е необходимо да се разкриват на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от „Ивентс България Тур“ ООД, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

  • Определения

1) „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

2) „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

3) „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

4) „обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

5) „получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

6) „надзорен орган“ означава независим публичен орган, създаден от държава членка и отговорен за наблюдението на прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679.

  • Видове лични данни, които се обработват

Личните данни, събирани и обработвани от „Ивентс България Тур“ ООД, са:

– Идентификация: име; ЕГН (дата на раждане), постоянен и/или настоящ адрес, телефон, данни по лична карта или паспортни данни;

– Образование и професионална квалификация; данни, свързани с образование, трудов опит, професионална и лична квалификация и умения;

– Здравни данни: здравословно състояние, ТЕЛК решения, медицински свидетелства, болнични листове и всяка прилежаща към тях документация, когато е необходимо;

– Други данни: свидетелство за съдимост, когато се изисква представянето му съгласно нормативен акт, както и други данни, чието обработване е необходимо за изпълнение на правата и задълженията на Дружеството като работодател.

  • Цел на обработката

Личните данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. „Ивентс България Тур“ ООД обработва личните данни за следните цели: сключване на договори с клиенти на дружеството, наемане на служители на дружеството, получаване на услуги от други физически и/или юридически лица. Обработката на лични данни не надхвърля периода, необходим за постигането на законните цели.

  • Получатели на лични данни, пред които са или може да бъдат разкрити личните данни

„Ивентс България Тур“ ООД предоставя данни на компетентните държавни органи и институции, когато това се изисква от законодателството на страната и в съответствие с определеното в него, както и на счетоводни фирми, банкови институции, застрахователни компании, контрагенти по договори за предоставяне на услуги, както и всякакви други органи и институции, когато това се изисква по закон.

  • Период на съхранение на личните данни

„Ивентс България Тур“ ООД ще съхранява личните данни за срока, определен в действащото законодателство и в зависимост от целта, за която са събрани. Когато личните данни, които се събират, вече не са необходими за упоменатите цели, „Ивентс България Тур“ ООД ги заличава или ги унищожава по друг надежден начин.

  • Права на субектите на данни

– право на достъп до данните и информация за целите на обработването;

– право да се оттегли съгласието за обработка на личните данни;

– право на коригиране на личните данни;

– право на изтриване на личните данни;

– право на ограничаване обработването на лични данни;

– право на преносимост на лични данни;

– право на възражение срещу обработването;

– право на жалба до надзорен орган за защита на личните данни.

  • Защита на личните данни

За осигуряване на адекватна защита на данните „Ивентс България Тур“ ООД прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международните стандарти.

  • Актуализиране на политиката

Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради промяна на действащото законодателство и европейски директиви и регламенти или нужда от изменение на механизмите на работа на „Ивентс България Тур“ ООД, касаещи обработката и съхранението на лични данни.

. За всяка промяна ще бъдете уведомени посредством съобщение, поместено на видно място на електронните страници на „Ивентс България Тур“ ООД.

  1. Контакти

Можете да се свържете с „Ивентс България Тур“ ООД по всички въпроси, касаещи защитата на лични данни на:

– адрес гр. София, ж.к. Суха река, бл. 135, вх. Б, ет. 1, ап. 16

– тел. 0879 055315

– e-mail: office@ebtour.bg

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.