Общи условия

Общи условия за предоставяне на туристически услуги

ВЪВЕДЕНИЕ

            Предмет на настоящите общи условия e  предоставянето от „Ивентс България Тур“ ООД на организирани пътувания с обща цена на потребител/и срещу заплащане на уговорената цена от страна на Потребителя/ите. Настоящите условия се публикуват на сайта на Туроператора. Потребителите приемат настоящите Общи условия чрез потвърждаването им при попълване на формата за заявка за предоставяне на услуга. Всички отношения между Потребителите и Туроператора се базират на настоящите Общи Условия в рамките на приложимото българско и европейско законодателство.

1. Дефиниции

– „Потребител на организирани индивидуални или групови туристически пътувания с обща цена“ е лице:

а) което сключва Договор за туристическо пътуване с обща цена, или

б) което дава съгласие да сключи Договор за туристическо пътуване с обща цена, или

в) от чието име и/или в чиято полза е сключен или е постигнато съгласие да бъде сключен Договор за туристическо пътуване.

– „Туроператор“ е лице, регистрирано по реда на този закон или вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за извършване на туроператорска дейност;

– „Туроператорска дейност“ е организирането на групови и/или индивидуални туристически пътувания с обща цена, предлагани за продажба, пряко или посредством туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с друга цел. В тази връзка съвкупност от минимум две услуги, но не само: транспорт, настаняване, организиране на развлечения;

– „Туристически ваучер“ е документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между Туроператора и Потребителя в качеството на пътуващ във връзка с договор за туристически пакет или на продажбата на основна/и и/или допълнителна/и туристическа/и услуга/и;

– „Заявка за туристическо пътуване“ – е заявка, отправена от Потребител до Туроператора, в която потребителят посочва датите, за които иска да му бъде предоставена туристическа услуга;

– „Депозит“ – е депозит по „Заявка за туристическо пътуване“ след потвърждаването й от Туроператора;

– „Страни по договор“ – са страните по договора за предоставяне на туристическа услуга;

– „Договор“ – е писмен договор, който Потребител и Туроператор сключват, след отправена до Туроператора  „заявка за организиране на събитие“;

– „Договорна документация“ – означава тези Общи Условия, Заявка за туристическо пътуване, Електронната поща за потвърждение, Договора, Ценовата листа, Правилата за рекламациите, Политиката за поверителност и други писмени документи и актове на Страните, свързани с Договора и неговото изпълнение;

– „Основни туристически услуги“ са настаняване, хранене и транспортиране;

„Допълнителни туристически услуги“ са услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, семинари, обучения, презентации и други корпоративни събития), спортно-анимационни и водно-атракционни услуги, здравни, спа и уелнес услуги, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни средства и на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, услуги, предоставяни от школи и клубове по танци, езда, ветроходство и други водни спортове, услуги, предоставяни от ски училища, и други услуги, предлагани и потребявани от потребителите по време на тяхното пътуване и престой;

– „Интернет страница“ означава уебсайтът www.ebtour.bg, който служи и като каталог на предлаганите туристически услуги;

2. Туроператор

Туроператор е „Ивентс България Тур“ ООД или „Events Bulgaria Tour” Ltd.

„Еvents Bulgaria Тоur“ Ltd. е представен в Интернет и осъществява дейността си чрез интернет страницата  www.ebtour.bg.

За целите на настоящите Общи Условия, Events Bulgaria се представлява от:

„Ивентс България Тур“ ООД, ЕИК 205965238, седалище и адрес на управление: гр. София, 1517, ж.к. „Сухата река“ бл. 135, вх. Б, ет.1, ап.16, представлявано от Драгомир Василев Дженков

3. Потребител

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят заявява:

– Че е съгласен личните му данни да бъдат използвани от „Ивентс България Тур“ ООД в съответствие с действащото законодателство в Република България и съобразно изискванията на Общия Регламент за защитата на данни 2016/679;

– Че е пълнолетен и дееспособен гражданин;

– Че е физически здрав и не е поставен под пълно или ограничено запрещение;

– Че ще уведоми своевременно и надлежно Туроператора в случай на промяна на някое от горепосочените обстоятелства;

4. Записване и сключване на договор

4.1 Записването за туристически пакет се осъществява по интернет, чрез туристически агент в страната или директно след подаване на заявква за организиане на туристическо пътуване по мейл, посочен на електронния адрес на Туроператора. Когато договорът за туристически пакет се сключва по телефона, туроператорът, а когато туристическият пакет се продава чрез туристически агент  – и туристическият агент, предоставят на пътуващия стандартен формуляр за предостаяне на информацията съгласно Приложение № 2 към чл. 82, ал. 1 (Ново – ДВ, бр. 37 от 2018г., в сила от 01.07.2018г.) – Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети в случаи, различни от тези, включени в приложение № 1 към чл. 82, ал. 1 и информацията по ал. 1, т.1-9 на чл. 82 от Закона за туризма.

4.2. Договорът, който се отнася за предложение, публикувано на интернет страницата на Туроператора,се сключва в електронна форма, като Потребителят се съгласява с настоящите Общи условия чрез поставяне на маркер в поле „Приемам общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване“.

4.3 В срок от 48 часа от получаване на заявката Туроператорът може да:

– потвърди изпратената резервация;

– предложи алтернативни възможности, в случай, че местата са изчерпани.

4.4 Резервацията се пази три работни дни и се счита за валидна след потвърждаване от страна на Туроператора и внасяне на предвидения депозит от страна на потребителя.

5.  Цени и начин на плащане

5.1. Всички плащания се извършват в български левове или в тяхната равностойност в евро, съобразно официалния фиксинг на БНБ към деня на подписване на договора, по банков път, по сметка на Туроператора, която е:

Титуляр: „ИВЕНТС БЪЛГАРИЯ ТУР“ ООД

IBAN: BG 33 BPBI 7942 10 23310401

BIC:    BPBIBGSF

Банка: Юробанк България АД

5.2. Потребителят се задължава да заплати цената по следния начин, ако не е упоменато друго, в това число на интернент страницата на Туроператора, съответно в предварителаната информация за туристическия пакет, предоставена на Потребителя преди обвързването му с догвора:

– депозит в размер на 50% (петдесет на сто) от общата дължима цена в момента на подписване на този договор, ако не е упоменат друг срок, в това число на интернент страницата на Туроператора, съответно в предварителната информация за туристическия пакет, предоставена на Потребителя преди обвързването му с догвора.

– окончателното плащане на съответното организирано пътуване в размер на 50% от общата дължима цена по договора се извършва в срок до  – не по-късно от 30 /тридесет/ дни преди датата на отпътуване, ако не е упоменат друг срок, в това число на интернент страницата на Туроператора, съответно в предварителаната информация за туристическия пакет, предоставена на Потребителя преди обвързването му с догвора.

– обявените цени на сайта на Туроператора са с включен ДДС /данък добавена стойност/

5.2.1 Ранните записвания са валидни при резервация и плащане, направени в рамките на обявените за всеки хотел дати, срокове, условия.

5.2.2 Потребителят има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, само след като е отправил писмено предизвестие до Туроператора на електронния адрес за кореспонденция за същия, получено от Туроператора в срок не по – късно от 7 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договора за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора, ако има такава и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето. Туроператорът информира лицето, което прехвърля туристическия пакет, за действителните си разходи, във връзка с прехвърлянето.

5.2.3 При резервация с включени отстъпки за ранно записване Потребителят има право да смени датата на пътуване или да преотстъпи своето пътуване на трето лице в срок до 7 дни, считано от датата на сключване на договора, с писмено предизвестие, връчено до Туроператора по реда и условията на 5.2.2. При неспазване на посочения срок, съответно след изтичане на същия, смяната на датата на пътуване или преотстъпване правата на трето лице се заплащат от потребителя, съгласно валидните в момента на смяната цени и условия.

5.2.4 При резервации по пакет „ранно записване“ в случай на отказ от пътуване и невъзможност да се смени датата на пътуване, след указания срок от 7 /седем/ дни от датата на записване, Потребителят резервирал и заплатил пакет за „ранно записване” губи 100 % /сто процента/ от внесената сума.

5.2.5 Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от Туроператора в рамките на 48 часа. Ако не бъде потвърден първоначално заявения хотел, Туроператорът може да предложи на Потребителя други възможности за настаняване. В случай, че Потребителят не приеме другите възможности, той има право да му бъде възстановен заплатения депозит.

5.2.6 След сключване на договора увеличението на пакетната цена е възможно, при условие, че туроператорът е уведомил пътуващия писмено, включително и на предоставения електронен адрес за кореспонденция, но не по-късно от 20 дни преди датата на пътуването при наличието на една от следните причини:

-промяна в цената на превоза на пътници, което е в следствие на промяна в цената на горивото или други източници на енергия

– промяна в размера на данъците и таксите върху сключените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или слизане от борда на пристанища и летища, или обменни курсове, отнасящи се за туристическия пакет.

5.2.7 Цената на организираното пътуване може да се намалява по начин, съответстващ на всяко намаление на разходите посочено при условията по-горе в 5.2.6, настъпило след сключване на договора до започване на изпълнението на туристическия пакет.

5.2.8  Когато увеличението на цената по 5.2.6 надхвърля 8 на сто от общата цена туристическия пакет, се прилага следното:

– В срок не по-късно от 7 дни, считано от датата на уведомлението, Потребителят има право да приеме предложената промяна или да прекрати договора без да заплаща такса за прекратяване на същия.

– В случай, че използва правото си за прекратяване, Потребителят има право да приеме туристически пакет-заместител със същото или по–високо качество, ако Туроператорът предлага такъв.

5.2.9 За избягване на всякакво съмнение, в случай, че Потребителят е получил надлежно уведомлението за увеличението на пакетната цена по смисъла на настоящия текст, включително и на посочения от него електронен адрес за кореспонденция, но не е възразил в указания срок, съответно не е уведомил Туроператора кое от посочените свои права ползва, страните приемат, че същият е съгласен с извършената промяна, като Потребителят се задължава да заплати разликата на Туроператора.

5.2.9 В случай на прекратяване на договора по 5.2.8, Потребителят има правата по чл.88, ал.6 от Закона за туризма.

5.2.10 Допълнителните услуги, които не са включени в основната цена на организираното пътуване, се заявяват и заплащат допълнително при сключване на договора, като възможностите и промените за тези услуги са описани към всяка програма. Зaявяването на допълнителни услуги се явява необходимо условие за тяхното приемане.

5.3 Плащанията се считат за надлежно извършени след постъпването им по сметката на Туроператора.

6. Права и задължения на страните

6.1. Туроператорът има следните права и задължения:

6.1.1 Туроператорът има право да получи цялата цена по Договора.

6.1.2. Да предостави в съответствие със сключения Договор и при условията на същия, туристическите услуги, заплатени от Потребителя.

6.1.3 За пътуванията извън страната да осигури задължителна Медицинска застраховка на Потребителя, когато тя е включена в пакетната цена, по стандартните условия на застрахователните дружества: ЗК „ЛЕВ ИНС” АД или други, и да предостави на Потребителя оригинал или копие на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването.

6.1.4 По искане на Потребителя и срещу доплащане Туроператорът може да го застрахова и за други рискове по време на пътуването.

6.1.5 Потребители, навършили 65 годишна възраст, се застраховат задължително със завишена застрахователна премия. В тези случаи всеки потребител се задължава да доплати разликата в стойността на застраховката.

6.1.6 Потребители, навършили 80 години, следва да се застраховат самостоятелно срещу доплащане.

6.1.7 Туроператорът предлага на Потребителя възможност за сключване на застраховка „Отмяна на пътуване“, срещу допълнително доплащане, което е в зависимост от цената на закупения пакет, срока на анулация и условията на конкретното застрахователно дружество, с което туроператора има сключен договор.

6.1.8 Туроператорът има сключен договор за застраховка „Отговорност на туроператора“ със ЗК „ЛЕВ ИНС” АД, гр. София, бул. „Симеоновско шосе” № 67А, тел.: 02/ 404 94 92; 0800 15 333 , застрахователната полица № 26018331/13062010010329, сключена на 24.04.2020 г., копие от която е неразделна част от Договора.

6.1.9 Туроператорът има право да не изпълни задълженията си по договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.

6.1.10 Договорът за организирано пътуване се сключва в електронна форма, когато касае предложение, публикувано на интернет страницата на туроператор или туристически агент, чрез поставяне на маркер в поле „Приемам общите условия и съдържанието на договора за туристически пакет“ и при спазване на съответните изисквания на Закона за електронната търговия и на Закона за защита на потребителите.

6.1.11 Туроператорът има право да промени превозвача с друг при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си.

6.1.12 Туроператорът има право да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория, със същата или близка локация без промяна на общата цена заплатена от Потребителя, в случаите на дублирана резервация, затваряне на съответния хотел или нежелание в последния момент на хотела да приеме туристите. Смяна на хотела или заведение за хранене и/или развлечение с други от същата или по-висока категория не се счита за промяна на Договора.

6.1.13 Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или авиокомпанията, както и да комбинира полети при настъпване на други обективни причини, които налагат това и са извън неговата воля, като уведоми своевременно Потребителя. Точният час и място на отпътуване от България, рег. номер на автобуса и телефона на съпровождащия представител от страна на Туроператора се потвърждават три дни преди датата на отпътуване. Когато пътуването е с автобус, настаняването в превозното средство се извършва според датата на записване на всеки турист. Страните постигат съгласие, че в дни с висока натовареност, като официални празници и др., Туроператорът може да наема транспортни средства на лицензирани превозвачи, извън обявените в договора.

6.1.14 Туроператорът си запазва правото да променя местата за настаняване на Потребителя в автобусното превозно средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора, хора с увреждания и в неравностойно състояние, както и при наличие на други подобни обективни причини.

6.1.15 В случаите при пътуване по автобусни програми, когато не е събран необходимият минимум от туристи за начално отпътуване от съответен град, те се уведомяват от Туроператора в 7 /седем/ дневен срок преди началната дата на пътуване. Потребителите за своя сметка и индивидуално се транспортират до населено място, от което има потвърдено отпътуване. При невъзможност за отпътуване от друго населено място на потребителите се възстановява пълната стойност на пътуването при условията на всяка една от програмите.

6.2. Потребителят има следните права и задължения:

6.2.1. Потребителят има право да получи в срок пълния обем и в най-високо качество услугите, за които е заплатил.

6.2.2. Потребителят има право на защита на личните данни в съответствие с изискванията на Общия Регламент относно защитата на данни 2016/679.

6.2.3. Да заплати в пълен обем и в срок всички договорени туристически услуги, уговорени в Договора или според настоящите Общи условия.

6.2.4. Да си осигури необходимите лични документи /редовен задграничен паспорт или лична карта, като за пътуване извън България и ползване на задграничен паспорт, същият трябва да е със срок на валидност най-малко 6 месеца от датата на връщане в България и минимум 2 празни страници за държави, за които се изисква виза/, оформени в съответствие със съответните закони на посещаваната страна и на Република България и със съответната валидност към крайната дата на пътуването, отговаряща на изискванията на посещаваните страни.

6.2.5. Ако се касае за пътуване извън България и Потребителят няма навършени 18 години, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител). Оригиналът на нотариалната декларация се предоставя на Туроператора не по-късно от 5 работни дни преди отпътуването. В случай, че това не е изпълнено или декларацията е неправилно попълнена или заверена, то това се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя. Едновременно с това, Туроператорът не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на Потребителя за непроведеното пътуване.

6.2.6. Да спазва законите на страната, за която пътува, както и да напусне държавите, включени в екскурзията/почивката заедно с туристическата група, към която е включен, в противен случай, всички произтичащи последици са за негова сметка и Туроператорът не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му.

6.2.7 Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.

7. Отговорност

7.1 Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Република България, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.

7.2 Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила в сроковете и по начина, изрично указан в Договора за туристически пакет. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

7.3 Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:

– Потребителя:

– Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които не могат да се предвидят или избегнат;

– Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. По време на пътуването като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на граничните пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военни конфликти, и ограничения, природни бедствия, промяна на работно време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне, от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. В тези случаи Туроператорът си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без да носи отговорност и да дължи неустойка за това. В хипотезата на случайно събитие или непреодолима сила страната, която се позовава на същите следва да представи надлежен документ/сертификат и др., който удостоверява форсмажор, издаден от органа по правилата на местната компетентност на държавата, за която е налице хипотеза на форсмажор. При спазване на тези правила и представяне на съответния документ, Туроператорът се задължава да изпрати на Потребителя сума, равностойна на възстановената от партниращия контрагент /туроператор, хотелиер и т.н/, в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаването ѝ.

7.4 Туроператорът не носи отговорност пред туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително оставени в стая на хотел или студио. В подобни случаи туроператорът лично или чрез негови контрагенти съдейства на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Търсене на забравени вещи се извършва от Потребителя за негова сметка.

7.5 Туроператорът не носи отговорност, не възмездява и не компенсира туристи, които са се отказали от консумация на отделни услуги или по свое желание са се отклонили от програмата и по тази причина са пропуснали едни или други услуги. Туроператорът не възмездява и не компенсира туристи за разходи извън туристическия пакет. Туроператорът не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън стандартния пансион, договорен в туристическия пакет.

7.6 При отказ на граничните служби да допуснат влизане на Потребителя на територията на съответната държава, Туроператорът не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

7.7 При нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на Потребителя, последният носи лична отговорност за всички претърпени имуществени/неимуществени вреди.

7.8 Ако Потребителят или друго лице по резервацията е лице с увреждания или с намалена подвижност, което изисква специални мерки, това трябва да бъде съобщено на Туроператора в момента на записване на пътуване и сключване на Договора, за да може Туроператорът  да предприеме необходимите мерки, съгласно изискванията на българското и европейско законодателство, в противен случай Туроператора не носи отговорност за невъзможност за осъществяване на пътуването или за неудобства и затруднения в тази връзка.

7.9 При групови пътувания, при които договорът се сключва и подписва с един Потребител, който действа и като представител на други Потребители, посочени в договора или по приложен списък, подписващият Договор Потребител удостоверява с подписа си сключването на Договора, както и приемането и получаването  на Общите условия от името на всички Потребители.

Организаторът/Представителят се задължава да предаде копия от сключения Договор и Общите условия на останалите Потребители. Потребителите, посочени в Договора или по приложения списък, са солидарно отговорни заедно с подписалия Договора в случай на неизпълнение на клаузите по сключения Договор.

7.10 Потребителят се задължава да оказва на Туроператора необходимото съдействие за изпълнението на услугата.

7.11. Туроператорът не носи отговорност за щети, възникнали поради виновно действие или бездействие на Потребителя.

8. Визи

8.1. За пътувания в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът предоставя на Потребителя необходимата информация в тази връзка. При изрично писмено упълномощаване от страна на Потребителя и заплащане на допълнителна цена, Туроператорът ще подготвя и внася документите му в съответните консулски служби, ако няма изискване от Консулството за задължително лично явяване на интервю и подаване на документите и получаването на готовата виза. Ако подобно изискване има, то Потребителят извършва самостоятелно всички необходими правни и фактически действия и предоставя на Туроператора изискуемите документи. Непредставянето на документи от страна на Потребителя, неплащането на таксите за визата или неявяването в Консулството на лично интервю, ако то е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

8.2. Издаването на визи за съответната държава е в компетентност единствено на съответното Консулство и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Консулството, внесените от Потребителя такси за изготвяне на виза ще бъдат задържани съобразно изискванията на Консулството.

8.3. При заявка за предоставяне на туристически услуги от страна на „ИВЕНТС БЪЛГАРИЯ ТУР“ ООД, постъпваща от потребител, гражданин на страна, която е във визов режим спрямо Р България, задължението за набавяне на необходимата виза е на потребителя. В случай на отказ от страна на Консулството на Р България в съответната страна за издаване на виза Туроператорът не носи отговорност и не дължи връщане на вече извършени плащания по настоящия Договор за туристически пакет.     

9. Анулиране на направена заявка за събитие

9.1 Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването изпълнението на туристическия пакет.

9.2 Когато потребителят се откаже от пътуването и прекрати договора съгласно 9.1 в срок до три работни дни от записването и внасянето на депозит, той реализира това право без санкция за него. В този случай Туроператорът възстановява пълния размер на внесения депозит, но при условие, че Туроператорът, не е закупил/издал самолетни билети за съответната екскурзия на Потребителя, които са с невъзвръщаема стойност или е направил друго плащане с невъзвръщаема стойност във връзка със заявката.

9.3 В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора по 9.1, от страна на Потребителя, след изтичане на срока по 9.2, Потребителят се задължава да заплати на Туроператора следните такси, които страните уговарят като размер на неустойка за прекратяване:

а) след изтичане на срока по 9.2  и до 60 дни преди датата на пътуването – такса резервация – 30 лв. За всяка промяна относно резервация след първоначалното записване се удържа такса в размер на 20 лева.

б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита.

в) от 29 до 14 дни преди датата на пътуването – 60 % от общата стойност на пътуването.

г) от 14 до 7 дни преди датата на пътуването – 80 % от общата стойност  на пътуването.

д) по-малко от 7 дни преди датата на пътуването – 100 % от общата стойност на пътуването

9.4 Потребителят има право да прекрати договора преди започване на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението за туристическия пакет, пътуващият има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет,  но няма право на допълнително обезщетение. Това право Потребителят може да реализира, ако официалния удостоверителен орган на съответната държава декларира със съответния официален документ наличието на непреодолимите и извънредни обстоятелства.

9.5 В случай, че Потребителят прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето ѝ по свое желание, в резултат на свои лични причини и собствено решение , всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

9.6 При установяване на подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на Потребителя, Туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки като неустойка 100 % от платените суми по договора.

10. Настаняване

10.1 Настаняването в хотелите при пристигане се извършва след 14.00 часа, а освобождаването на стаите до 11.00 или 12.00 часа и е в зависимост от условията на всеки хотел. Преди настаняване или след напускане съобразно обявените часове и съгласно правилата на всеки хотел не се ползват никакви услуги в хотелите или същите се ползват срещу допълнително заплащане.

10.2 Броят на храненията се определя в зависимост от броя на резервираните и заплатени нощувки при съответния режим: само закуска, закуска и вечеря или всичко включено.

10.3 Неизпълнението или злоупотребата с режима на хранене се санкционират от управата на хотела.

10.4 При настаняване на трима души в стая с три легла не се гарантира наличието на стандартни три легла. Трети възрастен или деца се настаняват в стандартно легло, само ако се заплати фамилна стая или апартамент.

10.5 Настаняването в стаи с изглед към морето или стаи в основната част на хотела се извършва само в случаите, когато е обявено доплащане за това и е заплатено предварително в офисите или представителствата на Туроператора.

11. Спорове и рекламации

11.1 Всички спорове, касаещи изпълнение на настоящия договор, се решават по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд, алтернативно по правилата на чл. 15 , ал. 2, т. 1 и 2 от Договора за туристически пакет, относно информацията, предоставена от Туроператора на Потребителя за решаване на спорове извън съответния съд, в тава число и алтернативно решаване на спорове.

11.2 Всички оплаквания на туристите е желателно да бъдат предоставени  незабавно на местния представител, както и на ръководството на хотела през времето на пребиваването им в хотела.

11.3 Потребителят има право да отправя съобщения, искания или жалби във връзка с изпълнението на туристическия пакет директно до Туроператора или до Туристическия агент, от когото е закупил туристическия пакет. За избягване на всякакво съмнение и с цел осигуряване своевременно разглеждане на съобщенията, исканията или жалбите, отправени чрез Туристическия агент, както и за защита правата на Потребителя, в случай, на неоснователно неизпращане на същите от Агента до Туроператора, при липса на отговор в разумен срок, Потребителят изпраща жалбата си и до Туроператора.

11.4 Туроператорът може да откаже да намали цената за времето, през което е имало несъответствие на предоставените услуги с договора за туристическия пакет в хипотезата когато докаже, че това несъответствие се дължи на Потребителя.

11.5 Всякакви услуги извън пакетите, закупени от Туроператора и платени в Република България, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към съответния туроператор или към търговеца. За такива услуги и за рекламации към такива услуги Туроператорът не носи отговорност. Отговорността на Туроператора се дефинира и свежда само до изпълнението на туристическите услуги, които са включени в договора за туристическия пакет, като само в този случай няма значение дали тези услуги се изпълняват от него или от други доставчици на туристически услуги.

11.6 Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.

12. Поверителност и лични данни

12.1 Туроператорът събира и обработва лични данни на Потребителите/Пътуващите/Туристите, за да предоставя продуктите и услугите, които същите са заявили и които ползват, с цел изпълняване на договорните и преддоговорни задължения. Личните данни които Потрбителите/Пътуващите/Туристите предоставят са например, имена, ЕГН или дата на раждане, адрес, телефон, имена, данни от документ за самоличност, данни за контакт,  включително и такива, които се предоставят чрез формата за контакт и заявката за организирне на туристическо пътуване, електронни адреси за кореспонденция и др. Обработването и съхраняването на събраните лични данни се извършва съгласно действащото национално и европейско законодателство законодателството.

12.2 Туроператорът не обработва лични специални категории данни, като генетични, биометрични и други чувствителни данни, с изключение на данни за здравословното състояние за целите на изпълнението на договора за туристически пакет, ако такива са необходими.

12.3 С приемането на настоящите Общи условия се счита, че Потребителят/Пътуващият/Туристът е запознат с утвърдената и актуална към датата на подписване на същите ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В „Ивентс България Тур“ ООД, публикувана на електронния сайт на дружеството.

12.4 За категориите данни, които „Ивентс България Тур“ ООД обработва, предоставянето на личните данни на трети лица, права на Потребителя като субект на лични данни, Потребителят подписва и нарочна Декларация – съгласие за обработка на лични данни, неразделна част от подписания от него Договор за туристически пакет и общите условия към него.

13. Използване на бисквитки

Работейки на сайта www.ebtour.bg, Потребителят се съгласява с използването на бисквитки (cookies). Сайт www.ebtour.bg ги използва единствено за поддържане ефективната работа на Потребителите и не предоставя лични данни на Потребителите на трети страни.

Туроператорът е отговорен за правилността на информацията, публикувана на неговия сайт. Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на Потребителите, като Туроператорът не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

14. Заключителни разпоредби

14.1 Настоящите Общи условия са приети от „Ивентс България Тур“ ООД  и изготвени в съответствие със Закона за туризма и българското законодателство.

14.2 Всички спорове по изпълнението на Договора за организирано пътуване ще се решават по взаимно съгласие на страните, а ако такова не бъде постигнато, според българското законодателство пред компетентния български съд.

14.3 Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия се счете за недействителна или неприложима по някаква причина, то тя ще се счита за заличена, като останалите разпоредби ще останат в сила и ще бъдат обвързващи и за двете страни. 14.4 Общите условия могат да се променят от Туроператора по всяко време, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им на сайта на Туроператора.

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.